Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“) beru na vědomí a souhlasím se zpracováváním níže uvedených osobních údajů za níže uvedeným účelem správcem

Gadgit s.r.o., IČ: 11755474, se sídlem Lublaňská 267/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 353546

(dále jen „správce“).

Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje?

Pro marketingové a informační účely společnosti: zasílání informací o novinkách na webové stránce společnosti Tutum.cz, dále o pořádaných akcích, produktech, službách a dalších výstupech společnosti.

Neprovádíme žádné profilování, ani automatizované rozhodování.

V odůvodněných případech zpracováváme osobní údaje i za účelem ochrany našich zájmů, typicky v případě právních sporů, řízení před soudem apod. Zde musíme prokazovat, že jsme jednali v souladu s právními předpisy.

Často zpracování osobního údaje ukládá i zákon, např. při vedení účetnictví, archivování apod.

Od koho osobní údaje dostáváme a komu je předáváme?

Osobní údaje získáváme výhradně od Vás. Nezjišťujeme si o Vás žádné další údaje, kromě těch, které nám sami dáte. Jste povinni nám poskytovat pouze přesné údaje a pokud se Vaše osobní údaje změní, musíte údaje aktualizovat.

Osobní údaje nepředáváme žádné třetí straně.

Osobní údaje nejsou předávány mimo EU.

Jak zpracováváme osobní údaje?

Osobní údaje účastníků jsou zpracovávány organizačními jednotkami společnosti. Tyto osoby však mohou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a jsou vázány povinností zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme vždy v souladu s příslušnými právními předpisy a zajišťujeme jim náležitou péči a ochranu. Staráme se, abyste nikdy neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a chráníme Vás i před neoprávněným zasahováním do Vašeho soukromého a osobního života.

Jelikož jste se přihlásili k odběru našich novinek, čas od času Vám zasíláme informace o našich výrobcích a službách. V případě, že nechcete tyto zprávy dostávat, máte možnost se kdykoli zdarma odhlásit. Způsob bude vždy uveden v rámci takového sdělní.

Jak dlouho zpracováváme osobní údaje?

Tento souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete na dobu 5 let, po uplynutí této doby dojde k smazání Vašich údajů. Tyto údaje již nebude možné obnovit.

Ponecháváme si pouze ty údaje, které musíme zpracovávat z jiných důvodů, než jsou potřeby společnosti (např. osobní údaje v rámci účetnictví, pro účely archivování a v dalších případech, kdo to po nás vyžaduje zákon nebo je nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů). Tyto údaje nemůžeme smazat, ani když nás o to požádáte.

Jaká máte práva?

V prvé řadě máte právo nás požádat o přístup k Vašim osobním údajům včetně vyhotovení kopie všech Vašich osobních údajů.

Vždy Vás budeme informovat o:

 1. účelu zpracování osobních údajů,
 2. osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
 3. povaze automatizovaného zpracování včetně profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů,
 4. příjemci, případně kategoriích příjemců,
 5. plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,
 6. veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás.

Mezi Vaše další práva patří

 1. požádat nás o vysvětlení,
 2. požadovat, abychom odstranili vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění, omezení zpracování nebo likvidaci osobních údajů (právo být zapomenut),
 3. požadovat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu jakkoli bránili,
 4. podat dotaz, resp. stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů,
 5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

Jak Vaše osobní údaje chráníme

Vaše údaje jsou u nás v absolutním bezpečí. K tomu slouží následující prostředky zabezpečení:

Anitvirové ochrany, firewally, šifrování, autorizační údaje atd.

My Cart Close (×)

Your cart is empty
Browse Shop